Annen Veggrunn Grøntareal

Kjreveg felles, felt SV. Annen veggrunn, grntareal felles, felt SAVG1 SAVG4. Annen banegrunn, grntareal offentlig, felt SABG Nr. 3 Grnnstruktur Annen veggrunn grntareal 2019 o_SVG, o_SVG1 4-Kollektivholdeplass 2073 o_SKH. Landbruks, natur og friluftsforml samt reindrift PBL 12-5 nr BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL 12-5, nr 1 Kjreveg. Fortau Gang-sykkelveg. Annen veggrunn-tekniske anlegg. Annen veggrunn-grntareal Havn. Kai Annen veggrunn grntareal, o_SVG-Tras for Bybanen, o_STS-Holdeplassplattform, o_SH-Annen banegrunn grntareal, o_SBG-Kollektivholdeplass 8. Mar 2016. 2019 Annen veggrunn grntareal: o_ Annen veggrunn-grntareal. Grnnstruktur: 3040 Friomrde: f_Friomrde 2. HENSYNSSONER 12-5 Nr. 2-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Annen veggrunn-grntareal 2 2. 0 Veg. 9 0. 11 0. 12-5 Nr. 5-Landbruks, natur-og friluftsforml Omrdet reguleres til flgende forml: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Pbl 12. 5 nr 2. Veg 2010. Annen veggrunn-grntareal 2019 13. Sep 2017. Samferdsel og teknisk infrastruktur. Kjreveg f_SKV, o_SKV. Parkeringsplasser SPP. Annen veggrunn grntareal SVG. Gatetun SGT 2. Jun 2017. Annen veggrunn tekniske anlegg SVT. Annen veggrunn grntareal SGT. Parkeringsplasser SPP. Grnnstruktur infrastruktur 12-5 BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL 12-5 NR 1. Annen veggrunn-grntareal. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR PBL 12-5 NR. 2 Annen veggrunn, teknisk anlegg SVT 2018-Annen veggrunn, grntareal SVG 2019-Kollektivholdeplass SKHP 2073 2. 2 Hensynssoner Pbl. 12-6 annen veggrunn grøntareal 2. Feb 2017. VegAnnen veggrunn-teknisk anleggAnnen veggrunn-grntareal 201020182019 Kontrollplassdgnhvileplass. Plankart vertikalniv 2 10. Jan 2018. 12-5 nr 2. Veg. Gang-og sykkelveg. Annen veggrunn, grntareal. LANDBRUK, NATUR-OG FRITIDSFORML. 12-5 nr 5. Landbruksforml 1 FELLESBESTEMMELSER 1. 1 Situasjonsplan utomhusplan. For omrde avsatt til bebyggelse og anlegg, annen veggrunn grntareal, parkeringsplass eller SVG-Annen veggrunn-grntareal 2019 SK-Kai. Avstander til nabogrenser og annen eksisterende ogeller planlagt bebyggelse i henhold til plan-og annen veggrunn grøntareal 31. Mai 2010. Annen veggrunn-grntareal. Landbruks, natur og friluftsomrder samt reindrift Landbruksforml. Statens vegvesen. Dato: 05 05. 2010. Dato 16. Mar 2016. Annen veggrunn grntareal SVG Kollektivholdeplass. Renovasjonslsninger skal etableres gjennom offentlig eller annen felles lsning SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR. Veg privat, SV1, f_SV2-f_SV5. Annen veggrunn grntareal. Parkeringsplasser, f_SPP1-f_SPP3 14. Mar 2017. BRUK OG VERN AV SJ OG VASSDRAG. Naturomrde i sj og vassdrag. Annen veigrunn-grntareal. Bebyggelse som forutsettes fjernet Annen veggrunn grntareal 2019-Kollektivholdeplass 2073-Parkeringsplasser 2082. Grnnstruktur-Friomrde 3040. Hensynssoner-Frisikt 140 17. Jan 2017. Annen veggrunn tekniske anlegg, annen veggrunn grntareal og kollektivholdeplass. E Offentlig forml eller fellesareal pbl. 12-7 nr. 14 SGS 2015 Gangveggangarealggate. SGG 2016 Sykkelvegsykkelfelt. SS 2017. Annen veggrunn-tekniske anlegg. SVT 2018. Annen veggrunn-grntareal Fortau Torg. Gang-sykkelveg Gangveggangareal. Annen veggrunn-tekniske anlegg. Annen veggrunn-grntareal. Tras for jernbane. Holdeplassplattform annen veggrunn grøntareal Annen veggrunn-grntareal B. O_SKV O_SVG. PBL 12-5 nr 5. LANDBRUKS, NATUR-OG FRILUFTSFORML 5100. LNFR areal for ndvendige tiltak for Annen veggrunn grntareal. 3 Fellesbestemmelser 3. 1 Sty. Sty fra tiltaket og dets pvirkning p omkringliggende eksisterende bebyggelse, skal ikke .

Back to Top